Derby Sliven

+359 894867475

Basketing pigeons FINAL VASLUI 450 km

ГЪЛЪБОВЪДПРЪСТЕН
1M & M TEAM BG 004040
2DANIEL BG 22309
3Roki Team BG 004622
4Mark Newport BG 13389
5Nikolai Velikov BG 003634
6Dimitar & Georgi BG 41676
7Nikola Dimitrov BG 003233
8Edip Shaban BG 44404
9Ivan Todorov BG 62777
10Daniel Dimitrov BG 63403
11Nikola Terziev BG 005028
12S.Kondev & I.Gurkov BG 35323
13Vasil Popov BG 005230
14Nasko Stoyanov BG 006510
15Amet Angelov BG 001032
16NIK BOERS BG 006662
17Nursal Barsaka BG 62847
18Chavdar Georgiev BG 40225
19Petko H. Petkov BG 36007
20Hotel NERON& V.Popov BG 005218
21Stoyan Vlaev BG 22972
22S.Kondev & I.Gurkov BG 35320
23Nursal Barsaka BG 62802
24Anton Dimitrov BG 005082
25D.Dimitrov-Kystendil BG 26300
26Niki Pigeons BG 55814
27Ilian Bojilov BG 003022
28Ivailo Noev BG 24742
29Nasko Stoyanov BG 006525
30Team J & I BG 30495
31Anton Dimitrov I.Z. BG 005068
32Nikolai J. Nikolov BG 53571
33Stoicho Stoichev BG 006972
34Valentin Stanev BG 003112
35Melek Bilgin Myumyun BG 62415
36Valentin Stanev BG 003117
37Nikolai J. Nikolov BG 53562
38Stoian Grigorov BG 57426
39S.Draganova &Marusya BG 002222
40Ismet Ismail - BETA BG 43666
41Mitko-Sahrane BG 20020
42Stanimir Rusev BG 28915
43Durmush & Pembe BG 27308
44M & M TEAM BG 004004
45Roki Team BG 004626
46Hristo Bonchev BG 36429
47Kirkpinar Arena TR 060014
48OLR - Sofia BG 70076
49Nursal Barsaka BG 62808
50OLR - Sofia BG 70058
51Roki Team BG 004611
52Ivan & Stanimir BG 003454
53Stoyan Vlaev BG 22966
54Simsek Miso BG 35703
55D.Dimitrov-Kystendil BG 26279
56Comb.Savov - vd Zhek BG 12524
57Vasilena & Nikola BG 57314
58Ilian Bojilov BG 003091
59Jordan Nedialkov BG 003844
60Angel Asenov BG 001861
61Ilian Bojilov BG 003049
62Anton Dimitrov BG 005093
63Ilian Bojilov BG 003020
64Rosen Rashev BG 59301
65Shterio Marinov BG 001387
66Martin&Petar Tutraka BG 24388
67S.Kondev & I.Gurkov BG 35315
68Petko Dimitrov BG 28202
69Ilian Bojilov BG 003046
70Krasimir Terziev BG 005001
71Kaloyan Kalev BG 53892
72Chavdar Georgiev BG 40223
73Ivan's & Porsche BG 003311
74Nikola Dimitrov BG 003212
75Mehmed Guner BG 44073
76Roki Team BG 004617
77Petar & Kostadinka BG 004428
78Krasimir Terziev BG 005032
79Georgi Karakostov BG 27070
80Rumyana Lambova BG 67549
81Jordan Nedialkov BG 003830
82Vasil Popov BG 005232
83Roki Team BG 004615
84Kirkpinar Arena TR 060037
85Team Resmi & MyumyunBELG 19 6039993
86Niki Pigeons BG 55811
87Amet Angelov BG 63309
88Edip Shaban BG 44402
89Krasimir Terziev BG 005018
90Sunay Niyazi BG 44003
91Mitko-Sahrane BG 20011
92Team Silviana BG 33453
93Mark Newport BG 13301
94Nursal Barsaka BG 62821
95Dancho Borisov BG 001560
96Ilian Bojilov BG 003039
97Edip Shaban BG 44407
98Team VINICA BG 67324
99Ivan & Stanimir BG 003370
100Kirkpinar Arena TR 060016
101Comb.Savov - vd Zhek BG 12535
102Team S.A.K. BG 004715
103Nikolai J. Nikolov BG 53555
104Lybomir Lyubenov BG 19736
105Lybomir Lyubenov BG 19728
106Krasimir Terziev BG 005033
107Nasko Todorov BG 14716
108Anton Dimitrov BG 005078
109Team D & B BG 003812
110D.Dimitrov-Kystendil BG 26277
111Nasko Stoyanov BG 006690
112Resul Chirakov BG 001915
113Team D & B BG 003810
114NIK BOERS BG 36402
115Nasko Stoyanov BG 006689
116Georgi Kirov BG 73088
117Redjeb Feti BG 004574
118Ilian Bojilov BG 003086
119Vicont & Vicontesa BG 61675
120Shterio Marinov BG 001300
121Krasimir Terziev BG 005010
122Nasko Stoyanov BG 006524
123Georgi Kirov BG 73100
124Gancho Mihailov BG 000522
125Kirkpinar Arena TR 060018
126Niki Pigeons BG 55804
127Vasilena & Nikola BG 57310
128Martin&Petar Tutraka BG 24384
129Nikolai Nikolov BG 44314
130Svetlan Stefanov BG 53346
131Anton Dimitrov BG 005100
132S.Kondev & I.Gurkov BG 35316
133Mark Newport BG 13398
134Bobi ASAKA BG 58089
135Niki Pigeons TR 059702
136Ivan & Stanimir BG 28116
137Yuri Yurev BG 63516
138Shterio Marinov BG 001324
139S.Kondev & I.Gurkov BG 35317
140Niki Pigeons BG 55848
141Nasko Stoyanov BG 006520
142Mumun Mehmed BG 43702
143M & M TEAM BG 004005
144Georgi Karakostov BG 27081
145Nurgyun Myumyun BG 43747
146Berksan B. Myumyun BG 62420
147Chavdar Georgiev BG 40221
148Niki Pigeons BG 55815
149Yildiz Kardasler TR 058436
150Andon Draganov BG 002201
151Papadopoulos IoannisGR 1024769
152Georgi Marinov BG 005167
153Memet Tyson BG 63317
154Amet Amgelov BG 001033
155Stanimir Rusev BG 28921
156Slav Lyubenov BG 63400
157Ismet Ismail - BETA BG 43636
158Dobrin Dobrev BG 27405
159Vicont & Vicontesa BG 61681
160Stanimir Rusev BG 28941
161Niki Pigeons BG 55805
162Nikolai J. Nikolov BG 53573
163Roki Team BG 004624
164Ivan's & Porsche BG 003305
165Ivan & Stanimir BG 28109
166Krasimir Terziev BG 005022
167Berk Bilgin Myumyun BG 62404
168Veselin Donchev BG 003294
169Raif Ryustem BG 45101
170TEKATA BG 005166
171Hristo Bonchev TR 005186
172Luyman BG 002304
173Anton Dimitrov BG 005077
174Roki Team BG 004619
175Hristo Bojidarov BG 002121
176Mitko-Sahrane BG 20003
177Georgi Karakostov BG 27082
178S.Kondev & I.Gurkov BG 35318
179Diqn Kostadinov BG 73799
180Mehmed Guner BG 44079
181Ivan Todorov BG 62787
182Georgi Draganov BG 003908
183Roki Team BG 004601
184Team Stoian & Georgi BG 72927
185Krasimir Terziev BG 005019
186Team D & B BG 003820
187Roki Team BG 004614
188Valentin Stanev BG 003102
189Ivan & ILIA BG 001828
190Yildiz Kardasler TR 058435
191Nikola Terziev BG 005027
192Hristo Bonchev BG 36430
193Roki Team BG 004625
194M.Markov BG 003120
195Team Dinyo & Miguel ES 19647
196Shterio Marinov BG 001680
197Ilian Bojilov BG 003076
198Jordan Nedialkov BG 003834
199Mumun Mehmed BG 43719
200Yildiz Kardasler TR 058427
201Veselin Donchev BG 003289
202Petko H. Petkov BG 36001
203Comb.Savov - vd Zhek BG 12521
204Simsek Miso BG 35711
205Tiana & Stefania BG 002813
206Amet Angelov BG 001059
207Vladimir Hadjilukov BG 72990
208Vicont & Vicontesa BG 61752
209Ilian Bojilov BG 003001
210Ilian Bojilov BG 003042
211Ilian Bojilov BG 003028
212Anton Dimitrov BG 005079
213Ilian Bojilov BG 003041
214Vasil Popov BG 005289
215Anton Dimitrov BG 005096
216Vicont & Vicontesa BG 61739
217Sunay Niyazi BG 44006
218Sunay Niyazi BG 44008
219Niki Pigeons BG 55810
220Ilian Bojilov BG 003005
221Amet Angelov BG 001026
222Mitko-Sahrane BG 20019
223Team J & I BG 30481
224Anton Dimitrov BG 005066
225NIK BOERS BG 36014
226Sunay Niyazi BG 44004
227Nurgyun Myumyun BG 43746
228Raif Ryustem BG 45106
229Martin&Petar Tutraka BG 24389
230Ilian Bojilov BG 003023
231Roki Team BG 004602
232Ilian Bojilov BG 003027
233Nuretin&Tosko POPOVO BG 54148
234Krasimir Terziev BG 005023
235Nikolai J. Nikolov BG 53570
236Sunay Niyazi BG 44015
237Vasil Popov BG 005247
238Ivo Savov BG 12522
239Petko H. Petkov BG 36015
240Team J & I BG 30482
241Stoicho Stoichev BG 006961
242Nikolai Nikolov BG 44312
243M & M TEAM BG 004044
244Ivan & Stanimir BG 003422
245Vasil Popov BG 005217
246Miroslav Dichev BG 22882
247Nikolai Nikolov BG 44301
248Anton Dimitrov BG 005049
249Anton Dimitrov BG 005086
250Mitko-Sahrane BG 20016
251E&B Silver TR 121441
252Amet Angelov BG 63307
253Stoian Grigorov BG 57428